Directory

Zhiyuan Jia

Assistant Professor of Practice

zhiyuan.jia@utsa.edu

FLN 4.01.34

Research Interests

Mathematical Biology